اخبار و اطلاعیه ها


احتراماً، با توجه به بازه زمانی مشخص شده در آیین نامه نقل و انتقال بدینوسیله به اطلاع میرساند؛

سامانه نقل و انتقال دانشجویی به آدرس «Ent.uast.ac.ir»

از مورخ 95/3/01 لغایت 95/3/15 برای ثبت تقاضای دانشجویان متقاضی انتقال فعال می باشد.


#واحدآموزش


دریافت فایل------------->   آیین نامه نقل و انتقالات - نهای[1].pdf