اخبار و اطلاعیه ها


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس جبرانی درس اخلاق اسلامی استاد حق شناس

روز شنبه مورخ 95/05/16 از ساعت 16:00الی19:30برگزار می شود.


دانشگاه صنعتی مهرام