اخبار و اطلاعیه هازمان ثبت درخواست مهمان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از تارخ 97/06/31 لغایت 97/07/06 می باشد.

لذا درصورت درخواست خواهشمنداست در تاریخ مقرر نسبت به ثبت آن اقدام فرمایید.