اخبار و اطلاعیه ها


بازدید جمعی از دانشجویان مرکز آموزش علمی - کاربردی مهرام از شرکت فیلتر البرز صورت پذیرفت .

در راستای تحقق اهداف آموزشی مبنی بر هم سویی پرورش مهارت های علمی و عملی جهت درس ایمنی صنعتی ، جمعی از دانشجویان رشته کارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست ( hse ) از مرکز آموزش علمی- کاربردی مهرام در روز یکشنبه مورخ  18 آذر ماه از شرکت فیلتر البرز بازدید بعمل آوردند.