اخبار و اطلاعیه هابازدید دکتر مهدوی نیری سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان قزوین از مرکز مهرام

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی- کاربردی مهرام : سرپرست دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان قزوین به همراه معاون اجرایی  واحد استانی با حضور در مرکز مهرام ، ضمن بازدید ازامکانات و آزمایشگاههای تخصصی و عمومی مرکزاز چگونگی برگزاری امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 94-93 بازدید بعمل آوردند.


   

   
 
   
گروه: اخبار