نوشتن درباره تلاشی که جز با یاری خداوند به ثمر نمی نشست و گفتن از دوستانی که سال ها دست یاریشان را فشردیم و سختی های راه را به همتشان ،هموار دیدیم ، کلامی است که بر زبان نمی آید. باشد که دوستی هایی که در سایه تلاش برای اعتلای صنعت کشور شکل گرفت پایدار باشد و دست حق به همراه همه تلاشگران باقی ، که شادی ها را تقسیم کرده ایم و سختی هارا با هم چشیده ایم وراه ها را با هم رفته ایم. راه ها طولانی اند و مقصد، دل مردم است وتبلور کیفیت صنعت کشور...